Trình kiểm tra trạng thái máy chủ

Trình kiểm tra trạng thái máy chủ