Chuyển đổi từ Bát phân sang HEX

Chuyển đổi từ Bát phân sang HEX