SEOStudio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x
Chuyển đổi từ TSV sang JSON

Chuyển đổi từ TSV sang JSON

Trình chuyển đổi TSV (Giá trị được phân tách bằng tab) sang JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là một công cụ được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu được định dạng dưới dạng TSV sang định dạng JSON.

  1. Định dạng TSV : Tệp TSV là một loại tệp văn bản thuần túy được sử dụng để lưu trữ dữ liệu dạng bảng. Trong tệp TSV, các trường dữ liệu riêng lẻ được phân tách bằng các tab và mỗi hàng dữ liệu nằm trên một dòng mới. Định dạng này thường được sử dụng cho dữ liệu bảng tính hoặc xuất cơ sở dữ liệu và có thể dễ dàng đọc được bởi cả con người và máy móc.

  2. Định dạng JSON : JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ, dễ đọc và viết cho con người cũng như dễ dàng cho máy phân tích và tạo. Nó thường được sử dụng để truyền dữ liệu trong các ứng dụng web (ví dụ: gửi dữ liệu từ máy chủ đến máy khách để dữ liệu có thể được hiển thị trên trang web).

 Công cụ chuyển đổi TSV sang JSON đọc tệp TSV, phân tích các giá trị được phân tách bằng tab và sau đó định dạng dữ liệu này dưới dạng đối tượng JSON. Điều này liên quan đến việc ánh xạ các cột trong tệp TSV tới các khóa trong đối tượng JSON và các hàng thành các giá trị. Việc chuyển đổi như vậy rất hữu ích trong các trường hợp mà dữ liệu ban đầu ở định dạng bảng cần được sử dụng trong các ứng dụng web, API hoặc các hệ thống khác tương thích hơn với JSON.