Some YouTube tools have been moved to YTGear.com. To see the new tools click Here.
x
Công cụ Rút gọn CSS

Công cụ Rút gọn CSS

Công cụ Rút gọn CSS giảm kích thước của các tệp CSS bằng cách loại bỏ các ký tự không cần thiết (như khoảng trắng, bình luận, v.v.) mà không thay đổi chức năng của chúng.