Bộ Làm Rối JavaScript

Bộ Làm Rối JavaScript

Chuyển đổi mã JavaScript thành định dạng phức tạp và khó hiểu để bảo vệ nó khỏi việc sao chép trái phép và kỹ thuật đảo ngược.