Chuyển đổi từ JSON sang TSV
The Ultimate Managed Hosting Platform

Chuyển đổi từ JSON sang TSV

Công cụ chuyển đổi JSON sang TSV chuyển đổi dữ liệu ở định dạng JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) sang định dạng TSV. Kiểu chuyển đổi này cần thiết khi dữ liệu cần được di chuyển giữa các hệ thống hoặc ứng dụng khác nhau yêu cầu các định dạng dữ liệu khác nhau. Công cụ này hoạt động bằng cách phân tích cú pháp đầu vào JSON để hiểu cấu trúc của nó và sau đó dịch cấu trúc này sang định dạng bảng phù hợp với TSV. Điều này có thể đặc biệt khó khăn nếu dữ liệu JSON được lồng nhau hoặc có thứ bậc vì TSV là một cấu trúc phẳng.

Ví dụ: một đối tượng JSON như:

{
  "name": "John Doe",
  "age": 30,
  "address": {
    "street": "123 Main St",
    "city": "Anytown"
  }

Có thể được chuyển đổi sang định dạng TSV như:

name        age    address_street    address_city
John Doe    30     123 Main St       Anytown
SEO Studio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x