Chuyển đổi từ JSON sang CSV
The Ultimate Managed Hosting Platform

Chuyển đổi từ JSON sang CSV

Trình chuyển đổi JSON sang CSV là công cụ chuyển đổi dữ liệu từ định dạng JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) sang định dạng CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). Cả JSON và CSV đều là các định dạng phổ biến để lưu trữ và trao đổi dữ liệu, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau và có cấu trúc riêng biệt. Việc chuyển đổi từ JSON sang CSV xảy ra bằng cách làm phẳng cấu trúc JSON thành dạng bảng. Điều này có thể đơn giản đối với dữ liệu JSON đơn giản nhưng có thể yêu cầu logic bổ sung cho các cấu trúc hoặc mảng lồng nhau.

JSON : Định dạng này hữu ích để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Con người dễ dàng đọc và viết cũng như máy móc dễ dàng phân tích và tạo ra. Dữ liệu JSON được tổ chức theo định dạng phân cấp với các cặp khóa-giá trị và có thể biểu thị các cấu trúc dữ liệu phức tạp bao gồm các đối tượng và mảng lồng nhau.

 • Ví dụ về JSON :

  {
  "name": "John Doe",
  "age": 30,
  "cars": ["Ford", "BMW", "Fiat"]
  }

CSV : Định dạng này được sử dụng chủ yếu cho dữ liệu dạng bảng. Mỗi dòng trong tệp CSV tương ứng với một bản ghi dữ liệu và mỗi bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường được phân tách bằng dấu phẩy. CSV là định dạng đơn giản hơn so với JSON và thường được sử dụng cho bảng tính và cơ sở dữ liệu.

 • Ví dụ về CSV :

  name, age, car1, car2, car3
  John Doe, 30, Ford, BMW, Fiat
SEO Studio Tools is now open for acquisition offers. Contact us for more info. x